Meny

Dataskydd

PERSONUPPGIFTER för
The Wine Company Hawesko GmbH

Uppdaterad: januari 2022

Denna personuppgiftspolicy klargör typen, omfattningen och ändamålet med behandling av personuppgifter inom vårt e-handelsutbud och tillhörande webbplatser, funktioner och innehåll samt närvaro på externa onlineplattformar, såsom våra profiler på sociala medier (nedan gemensamt benämnda ”Onlineutbudet”). När det gäller använda termer, såsom  ”personuppgifter” eller ”behandling”, hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”).

Personuppgiftsansvarig:

The Wine Company Hawesko GmbH (”The Wine Company”, ”vi”)
Friesenweg 4
11563 Hamburg, Tyskland
Organisationsnummer (Tyskland): HRB 81206 Amtsgericht Hamburg
Verkställande direktör: Gerd Stemmann, Alex Kim

Svenskt organisationsnummer: 502068-8825
Momsregistreringsnummer, Sverige: SE502068882501
Momsregistreringsnummer, Tyskland: DE250025694

Telefonnummer*: 0049 4122 50 44 66
E-mail: service@the-wine-company.se

*20 öre per minut från det svenska telefonnätet med standardtariff

Dataskyddsombud:

Holger Petersen
Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH
Hamburger Straße 14-20
25436 Tornesch, Deutschland
E-Mailadresse: datenschutz@hawesko.de

Vilka personuppgifter samlar The Wine Company in och hur samlas de in?

 • Namn, adress, personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-mailadress, telefonnummer).
 • Innehållsuppgifter (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
 • Avtalsuppgifter (t.ex. avtalets föremål, varaktighet, kundkategori).
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik).
 • Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, innehåll av intresse, besökstidpunkter)
 • Meta- och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter:

 • Inga särskilda kategorier av personuppgifter behandlas.

Kategorier av personer som berörs av behandlingen:

 • Kunder, intressenter och leverantörer

I det följande refererar vi till de registrerade som ”användare”.

Varför behandlar The Wine Company dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på The Wine Company, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

a. Tillhandahållande av Onlineutbudet, dess innehåll och funktioner:
Den lagliga grunden är The Wine Company’s berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats och handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

b. Tillhandahållande av avtalade tjänster och service:
Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning, få betalt och återbetala.

c. Tillhandahållande av kundsupport, besvara kontaktförfrågningar och kommunicera med användare:
Det är The Wine Company’s berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos The Wine Company. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

d. Marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar:
Om du är kund hos The Wine Company kommer The Wine Company att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra The Wine Company’s produkter och tjänster. Om du värvar en vän eller bekant till The Wine Company kommer The Wine Company behandla hens personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra The Wine Company’s produkter och tjänster.

e. Säkerhetsåtgärder:
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

Säkerhetsåtgärder

The Wine Company säkerställer att dina personuppgifter skyddas mot olovlig eller obehörig tillgång. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade med hänsyn till tillgänglig teknik, kostnader och typ, omfattning och ändamål med behandlingen samt risken för användares rättigheter och friheter. Åtgärderna innefattar särskilt säkerställande av sekretess , integritet och tillgänglighet av personuppgifter genom att kontrollera fysisk åtkomst till personuppgifterna, liksom inmatning, vidarebefordran och separering. Säkerhetsåtgärderna inkluderar särskilt krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server. Vi har även inrättat rutiner för att säkerställa användarnas utövande av sina rättigheter, radering av personuppgifter och vår reaktion på personuppgiftsincidenter.

Hur och med vem delar The Wine Company dina personuppgifter?

The Wine Company delar inte dina personuppgifter med någon annan än dem som anges nedan. Vi delar endast dina personuppgifter med ditt samtycke eller om det krävs eller är tillåtet enligt lag, till exempel med:

 • kreditupplysningsföretag och liknande inrättningar för att rapportera eller fråga om din finansiella situation och för att rapportera eller driva in dina skulder,
 • tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att följa domstolsbeslut, legala krav, myndighetskrav och myndighetsbegäranden,
 • våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet, och för att skydda The Wine Company’s eller andras rättigheter,
 • inom The Wine Company-koncernen,
 • våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning och hjälper oss att bedriva vår verksamhet, såsom betaltjänstleverantörer, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring
 • affärspartner eller varumärkespartners för att erbjuda, anpassa eller utveckla produkter och tjänster tillsammans eller separat (men vi delar inte din kontaktinformation med dem så att de självständigt kan marknadsföra sina egna produkter eller tjänster till dig såvida du inte ger ditt samtycke till det),
 • i samband med en försäljning av hela eller delar av The Wine Company-koncernen eller dess tillgångar, eller
 • för specifika produkter eller tjänster, om du har gett ditt samtycke till detta.

I vissa fall är ovan nämnda företag eller aktörer personuppgiftsbiträden. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter. När vi delar med oss av dina personuppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Överföring till tredjeländer

Om vi överför personuppgifter till ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) i samband med användning av tjänster från tredje part eller genom utlämnande eller överföring av personuppgifter till tredje part, kommer detta endast ske på grund av rättslig förpliktelse, för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser, baserat på ditt samtycke eller baserat på vårt berättigade intresse. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför EES för att bedriva vår verksamhet, bearbeta transaktioner och tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster. Oavsett var dina uppgifter behandlas, vidtar vi nödvändiga åtgärder (exempelvis genom tillämpningen av kontraktsmässiga förpliktelser till skydd för dina uppgifter, s.k. ”Standardavtalsklausuler”) för att säkerställa att de personuppgifter som behandlas i länder utanför EES, där dataskyddslagstiftningen kan vara mindre omfattande än vad den är inom EES, har en adekvat skyddsnivå.

Lagring och lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att det avsedda ändamålet, samt för legitima och väsentliga affärsändamål, såsom för att underhålla tillhandahållandet av Onlineutbudet, uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att kunna lösa tvister.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är rättsligt berättigade eller skyldiga att behålla vissa personuppgifter, såsom vid följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem hänförligt till ditt konto, såsom en utestående kredit avseende ditt konto, ett utestående krav eller vid tvist, kommer vi att spara nödvändiga personuppgifter till dess att problemet är löst;
 • Om det föreligger en rättslig, skattemässig, revisionsmässig och/eller bokföringsmässig skyldighet för oss att lagra personuppgift, kommer vi att lagra nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning; och/eller,
 • Om det är nödvändigt för våra berättigade affärsintressen, såsom för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerhet för våra användare.

COOKIES

På denna webbplats används så kallade cookies på flera ställen. Syftet med dessa cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare.

Cookies är små textfiler, som skickas till din dator och lagras av din webbläsare. De flesta cookies vi använder är så kallade sessionscookies. Sessionscookies försvinner automatiskt när du avslutar ditt besök på vår webbplats.

Cookies skadar inte din dator och innehåller inte heller virus. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Cookiedeklaration

[cookie_declaration]

Användning av sociala medier

The Wine Company är närvarande på flera sociala medieplattformar, såsom Facebook, Google/Youtube, Twitter,  och Instagra. Vår närvaro på sociala medier bidrar till bättre aktiv kommunikation med våra kunder och övriga intresserade parter. Där ger vi information om våra produkter och aktuella specialkampanjer.

När du besöker vår sida på någon av de sociala medieplattformarna kan dina personuppgifter och användardata automatiskt samlas in och sparas av plattformen för marknadsundersöknings- och reklamändamål. Med hjälp av de insamlade uppgifterna skapas så kallade användningsprofiler, vilka till exempel kan användas för att placera annonser på och utanför plattformarna som antagligen matchar dina intressen. För detta ändamål används vanligtvis cookies på din enhet och användarens beteende och intressen lagras i dessa cookies. För insamling och behandling av dina personuppgifter på sociala medier är respektive plattform personuppgiftsansvarig. För ytterligare information om plattformarnas behandling av dina personuppgifter, dina rättigheter och inställningsalternativ, vänligen se respektive plattforms personuppgiftspolicy.

Användning av Sovendus

Sovendus är en tjänst från Sovendus AB, Bryggargatan 8b, 111 21 Stockholm (www.online.sovendus.com). Vi anlitar Sovendus för att du ska kunna ta del av intressanta erbjudanden från andra leverantörer på Sovendus. Sovendus sparar din IP-adress i endast 120 minuter och använder en kaka (cookie) i 96 timmar för att kunna spåra inköp som genererades via erbjudandet på Sovendus i respektive leverantörs webshop.

Kreditupplysning

Om du väljer att betala för din beställning genom faktura, förbehåller vi oss rätten att genomföra en kreditbedömning av dig inför ingående av kreditavtal som del av avtalet. Kreditbedömningen baseras på kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med The Wine Company, samt finansiell information. Finansiell information inkluderar extern information som inhämtats från kreditupplysningsbyråer, såsom inkomst och betalningsanmärkningar.

Om du begär att betala genom faktura kan dina personuppgifter komma att delas med kreditupplysningsbyråer. Detta för att bedöma din kreditvärdighet i samband med din begäran, för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter, samt skydda dig och andra kunder från bedrägerier. Denna datadelning utgör en kreditupplysning.

I Sverige skickar The Wine Company ditt personnummer till kreditupplysningsbyrån för att ta kreditupplysningen, och byrån kommer att informera dig om att kreditupplysningen tagits av The Wine Company. Kreditupplysningen påverkar inte din kreditvärdighet. Kreditupplysningsbyrån sammanställer en kreditbedömning av dig, vilken levereras i en fil till The Wine Company och läses in i vårt system. Baserat på kreditbedömningen fattas sedan ett automatiserat beslut avseende din begäran.

Kreditupplysningsbyrån behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.

The Wine Company samarbetar med följande byråer i Sverige:

 • Bisnode Sverige AB, org. nr. 556436-3421, Rosenborgsgatan 4-6, 169 93 Solna.

Dina rättigheter

Vi på The Wine Company vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att få ett registerutdrag med information om vilka uppgifter om dig vi behandlar. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. I vissa fall kan inte The Wine Company tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Du har också rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för visst ändamål (t.ex. om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du invänder mot sådan behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Du har rätt till dataportabilitet, d.v.s. rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster.

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, d.v.s. rätten att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder för dig eller annan påverkan av liknande karaktär.

Ändringar och uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi ber dig att regelbundet ta del av denna personuppgiftspolicy och informera dig om vår behandling av dina personuppgifter. The Wine Company förbehåller sig rätten att ändra personuppgiftspolicyn när detta är nödvändigt till följd av ändringar i personuppgiftsbehandlingen. Vi kommer att informera dig om kommande ändringar av personuppgiftspolicyn och för det fall sådana ändringar kräver ditt samarbete (t.ex. samtycke).

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på The Wine Company. Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndighete (Integritetsskyddsmyndigheten: tel 08-657 61 00, e-mail: imy@imy.se).